Modele polityki dywidendy

Odkrycia dokonane przez lintnera podczas jego rozmów z menedżerami o ich polityce dywidendy w latach pięćdziesiątych, doprowadziły do sformułowania modelu, qui opisuje kształtowanie wypłat dywidendy. Modèle Ten opiera się na kilku założeniach [10]: Polityka ta oznacza działalność Przedsiębiorstwa w sferze Finansów, polegaj na zrównaniu wypłat dywidendy z zyskiem Netto pomniejszonym o zyski zatrzymane, Konieczne do sfinansowania optymalnego budżetu kapitałowego. Biorc Pod UWAG omówione zalenoci, naley zaproponowa Takie zaoenia modelu Polityki dywidendowej, które uwzgldniay midzy przez przysze Wyniki podmiotu, planowane Inwestycje wcznie z uwzgldnieniem ich wpywu na Wyniki, kapitau koszt, otoczenia zmiany gospodarczego, inflacj oraz pynno finansow. Na podstawie zastosowanego modelu Polityki dywidendowej spóka otrzymuje pronoz moliwej do wypaty dywidendy. Wykres 3 oraz 4 ukazuj przykad otrzymanych wyników. Wykres 3 à przykad wariantu wypacania tylko dywidendy staej spóka nie jest w stanie wypaca dodatkowych dywidend z racji NP. szeroko zakrojonych planów Inwestycyjnych. Z kolei odmienny wariant obrazuje wykres 4 spóka nie tylko wypaca dywidend STA, ALE równie zmienn w czasie dywidend dodatkow. Tak ukazane akcjonariuszom planowane Wyniki, Jak równie propozycje wariantów wypaty dywidendy przedstawiaj moliwoci la realizacji rónych scenariuszy zdarze, a sami Ju inwestorzy MOG si dowiedzie, jakie s moliwe odchylenia wybranych wyników przedsibiorstwa, które ich interesuj.

Ekonomista, doradca zarzdów przedsibiorstw, inwestor. Zajmuje si midzy przez Polityk dywidendow spóek, relacjami inwestorskimi oraz rozwojem podmiotów gospodarczych, w tym równie projektami typu start-up. Autor kilkudziesiciu publikacji z zakresu inwestycji, Finansów oraz wycen studiów MASTERE ingenierie financiere et bancaire. W 2008 r. otrzyma plastiques doktora Nauk Ekonomicznych w zakresie Ekonomii na wydziale zarzdzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pracownik Katedry inwestycji i Nieruchomoci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zasadą opisywanej Polityki jest nie obniżanie w uległ wypadku rocznej dywidendy i/lub utrzymywanie Polityki stabilnej STOPY wzrostu dywidendy. Istnieją DWA Podstawowe powody la realizacji tej zasady. Pierwszym jest Fakt, iż zmieniająca się Polityka wypłat dywidend prowadzi do więksjay niepewności i tym samym supérieur kosztu prawem zatrzymanych oraz niższej Toscane akcji niż w trudnych Polityki stabilnej dywidendy.